آشنایی با رشته ایکس بادی – نوتریکا

مهمترین برتری متد ورزش ایکس بادی بکارگیری به طور همزمان تمامی تیم های عضلانی تن بوسیله دستگاه می باشد که همین موضوع موجب میگردد که هر جلسه تمرین ۲۰ دقیقه ای متساوی اهمیت ۳ جلسه تمرین معمولی بدنسازی باشد. این تحریک کننده های عضلانی خیر تنها برای شکل دهی، ثابت نمودن و تقویت ماهیچهها شکمی بلکه به جهت کاهش وزن، کاهش حجم و ساختن شکمی تخت و سفت نیز ایکس بادی در رباط کریم ومهربان به عمل گیری می ایکس بادی در شهرک گلستان شوند. این عمل در نهایت به عضله سازی شما یاری خواهد کرد. همین روان مرتبط اهمیت حرکات عضله هستند. وقتی که عضله منقبض می شود، باعث می شود که اسید لاکتیک به بافت عضله وارد شدهو به این شکل پروسه عضله سازی را شروع نماید که همین روند پس از وزنه زدن هم اتفاق می افتد. ضربه هایی که بوسیله دستگاه تولید می شود و الکترود ها را از مرحله پوست تا بر روی ماهیچه ها میرساند ، ضربات سبب انقباض ماهیچه‌ها می شوند پس در عاقبت ، حرکت واقعی را مشابه سازی می نماید و موجب انقباض منظم عضله ها می شود. انقباض قویتر در عضله ها ایجاد میشود که در نهایت منجر افزایش اقتدار و میزان ماهیچه‌ها خواهد شد. اساسی شروع ورزش و روشن شدن دستگاه، جریان الکتریکی به بافتهای عضلانی وارد شده و سبب ساز انقباض عضلانی خواهد شد. این ورزش منجر صرفهجویی در وقت شما خواهد شد (فقط ۲۰ دقیقه / ۲ توشه در هفته). در این مدت شما فی مابین ۵۰۰ تا ۷۰۰ کالری را صرفا در حین انجام تمرینات مصرف میکنید. در مجموع، تمرینات XBody موجب افزایش تقاضای انرژی در تن و در عاقبت سوختن کالری می گردد. فعالیت آنزیم هورمون رشد را ارتقاء میدهد. در واقع در همین ورزش رشد عضلانی شما اکثر میشود. انجام همین حرکت بهمرور بضاعت و توان شما را بهبود میبخشد. در همین صورت شما هم از حیث بدنی و هم از نظر روحی شخص قویتری هستید. ایکس بادی هم همینجوریه؟ جذاب اینجاست که فرد میتواند همزمان با همین تحریکات سخت، نرمش و تمرین دیگری هم داشته باشد، بعنوان مثال نرمش کششی، حرکات ایستا، تمرین کلیدی وزنه، حرکات پلیومتریک و حرکات پویا که این تمرینات میتوانند ترکیبی نیز باشند. انجام خطا ورزش EMS میتواند سبب صدمه به ماهیچهها شود. در اینجا اکثر به تحلیل وب وب سایت ایکس بادی اصل.