Monthly Archives سپتامبر 2022

ارتباط بین سئو و دیجیتال مارکتینگ چیست؟

ابزارهای سئو اغلب شامل وبسایتهایی هستند که با واردکردن آدرس سایت، خدمات بسیار خوبی به کاربران ارائه میدهند. اگر سایتتان را تازه راهاندازی کردهاید نگران نباشید؛ با بهکارگیری نکاتی که در این مقاله گفتهشده میتوانید بهمرورزمان اعتبار خوبی نزد گوگل کسب کنید.

سئو وب سایت

این مورد را بهشخصه بر روی وبسایتی دیدهام که پس از بسیاری از مطالب، و زیاد شدن صفحات ۴۰۴، اعتبار کلی سایت پایین آمد و حتی مقالاتی که ورودی خوبی داشتند، دیگر مانند قبل بازدید دریافت نکردند. این تاکتیک ها در محدوده ای که توسط گوگل تعریف شده است باقی می مانند ...

Read More