تخلیه ملک مسکونی – ره جویان عدالت

آیا همین تعداد واحد مسکونی جدید به جهت تهران کفایت عرضه را می کند؟ در نظر داشته باشید که پنج جور كاربری حیاتی به جهت املاک در طرح تفصيلی شهر تهران تعريف شده است، مسكوني، تجاری، اداری، پهنه سبز و مختلط كه گزينه اخیر شامل ملکهايی اهمیت چندین گونه كاربری هستند. تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ ضابطه شهرداری که در سال ۱۳۵۲ به این قانون الحاق شده، مقرر کرده است: “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده، مکلف میباشد طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانههای ساختمانی جور استفاده از ساختمان را قید طراحی m برجسته کند”. آپارتمان: به چند واحد مسکونی که در یک یا تعدادی ساختمان واقع شده و از حیث رویه پله، محل ورود اهمیت و گهگاه پارکینگ و ایوان مشترک هستند، آپارتمان میگویند. ویلایی: ساختمانی یک یا این که چند طبقه که از نظر ورودی اصلی، حیاط و هر گونه تأسیساتی مستقل بوده و اهمیت ساختمان دیگری مشترک نباشد، ویلایی نام دارد. واحدهایی که حیاتی هدف اسکان دایم یا موقت اشخاص تولید می گردند و از لحاظ ادغام بنا، حساس سیمایی مختص (اتاق، آشپزخانه، خدمت و…) میباشند «واحد مسکونی» نامیده میشوند. به عبارت دیگر، کاربری تجاری مربوط به مراکزی می باشد که افراد حقیقی و حقوقی مطابق ضابطه تجارت، عملیات تجاری انجام می‌دهند و معاملات و دادوستد میکنند. زمین مسکونی: زمینی میباشد که هنوز در آن ساختوسازی رخ نگرفته، البته مجوز تولید واحد مسکونی به جهت آن از شهرداری، گرفته شده یا می اقتدار برای آن چنین مجوزی از شهرداری اخذ کرد. اصولا الگوهای ایجاد و ویژگیهای بصری آن ها نیز شبیه به نیز و در یک کلاس است. 11- کوچه: به گذرهائی گفته میگردد که عرض آن‌ها از 12 متر کاهش باشد. 19- فاقد کاربری: اراضیای که فاقد هرگونه کاربری هستند یا این که به عنوان ذخیرههای شهری در حیث گرفته شدهاند و یا این که هنوز طبق برنامه طرح جامع، آزادسازی و طرح تفصیلی ندارند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در حوزه‌ غیرتجاری، محل کسب، پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ همین ضابطه مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، حیاتی انتخاب مهلت مطلوب که نباید از دو ماه تجاوز کند، در گزینه تعطیل محل کسب، پیشه و یا این که تجارت، تصمیم حتمی را اتخاذ میکند.