تلفات فرقه کنیا به 103 نفر رسید

کیتوره کیندیکی، وزیر کشور کنیا، گفت که تعداد تلفات پیروان فرقه کنیایی که معتقد بودند اگر گرسنگی بکشند به بهشت ​​خواهند رفت، به 103 نفر رسیده است.

این تلفات در روزهای اخیر به طور پیوسته افزایش یافته است زیرا مقامات نبش قبرهای دسته جمعی پیدا شده در منطقه ای به مساحت 800 هکتار از جنگل شاکاهولا در شرق کنیا را انجام داده اند، جایی که کلیسای بین المللی خودخوانده خبر خوب در آنجا مستقر است.

اکثر کشته شدگان از گورهای کم عمق بیرون آمدند، در حالی که تعداد کمی زنده و لاغر یافت شدند اما بعداً مردند.