دوربین راهنمایی رانندگی چگونه کار می کند؟

رانندگان وسایل نقلیه موظفند در تقاطعهایی که فاقد چراغ راهنما یا مأمور انتظامی یا این که تابلوی ایست است در سر پیچها، جادههای تنگ و تپهها و به طور کلی در محلهایی که موانعی در مسیر حرکت آن‌ها وجود داشته باشد و همینطور در مواقع بارندگی (برف، باران) یا مه یا کولاک و امثال آن‌ها از شتاب وسیلهی نقلیه تا حدی که بر حسب گزینه به جهت احتراز از خطر یا این که تصادف ضرورت دارد بکاهند. ۳- در سهراهها حق تقدم عبور حساس وسیلهی نقلیهای است که مستقیم حرکت می‌نماید ولو آن که عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض خیابان تلاقیکننده کاهش باشد. در مواقعی که وسیلهی نقلیهای از روبروی وسیلهی نقلیه دیگری در جهت مخالف حرکت مینماید راننده هر یک از آن‌ها می بایست حتیالمقدور در طرف راست خود حرکت نمایند و مخصوصاً در راههایی که از هر طرف فقط یک وسیلهی نقلیه میتواند عبور کند رانندگان بایستی سعی نمایند که در زمان عبور فاصلهی به اندازه میان دو وسیله وجود داشته باشد. رانندگانی که از شیوه فرعی وارد روش حساس میشوند می بایست قبل از ورود به راه با توقف تام نمایند و پس از اطمینان از عدم برخورد اهمیت وسایل نقلیهای که احتمالاً در منش حساس حرکت می‌کنند وارد این رویکرد بشوند. وسیلهی نقلیهای که در حرکت می باشد بر وسایل نقلیه متوقفی که در هم اکنون حرکت نمودن یا این که جلو و عقب زدن یا بدور زدن هستند حق تقدم عبور آزمون دین طومار در کرج دارند. اداره راهنمایی و رانندگی می تواند در مواقع یا محلهای لازم از روش نصب تابلو یا علایم دیگر دستکم شتاب را هم معین اعلام نماید. ۷- در نقاطی که اهمیت کارگزاری علایم منحصر به فرد سبقت گرفته ممنوع اعلام شده باشد. رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیهای را که در جهت آنان حرکت می‌نمایند دارند بایستی پس از دادن علایم لازم تنها از سمت چپ آنها سبقت گیرندو پس از سبقت و طی فاصله کافی مجدداً به طرف راست خود متوجه شوند. در ساعاتی که چراغها بایستی واضح باشند اگر تعدادی وسیلهی نقلیه متصل به نیز حرکت کنند، پر‌نور کردن چراغهایی که به حیث محل نصبشان پوشیده می شوند ضرورت ندارد البته در هر حال چراغهای جلوی وسیله اولی و چراغهای عقب وسیله آخرین بایستی واضح باشند. پ – برای توقف، چراغ راهنمای سمت راست را پر‌نور نمایند. ۱- در تقاطع همعرض چنانچه دو وسیلهی نقلیهای که رو به بر روی یکدیگر در حرکتند بخواهند حیاتی هم داخل خیابان مجاور واحدی شوند، حق تقدم عبور کلیدی وسیلهای هست که به سمت راست گردش میکند.