دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

تعریف و تمجید پمپ: پمپ یا تُلُمبه وسیلهای مکانیکی به جهت انتقال مایعات می باشد که حیاتی ارتقا فشار جریان آن، قابلیت جابجایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) مهیا میآورد. یک اشکال مکانیکی وجود دارد. به عبارت دیگر پمپ دستگاهی است که انرﮊی مکانیکی را به انرﮊی هیدرولیکی تبدیل می کند و عاقبت آن ارتقا انرﮊی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ )و یا این که انرﮊی جنبشی (سرعت سیال) و انتقال سیال می باشد. دمپرها یا تعدیل کننده ها پالسها را از بین برده و جریان خروجی را به حالت خطی و ثابت نزدیک میکنند. فشار خروجی کم شده است: شتاب مقطع پمپ اندک می باشد. عیب یابی در پمپ ها: در موقعیت ایده ال پمپ هایی را مورد استعمال قرار می دهیم که همیشه در بهترین موقعیت خود عمل می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک ساخت کننده پمپی اخذ کنیم که بازدهی آن به الزامات آیتم نظر ما نزدیک باشد.و یا این که پیدا نمودن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا نزدیک به ان نقطه نگهداری کند محال به حیث می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی به جهت بهینه سازی انتخاب پمپها دارند.یک خط مش همین میباشد که پمپ مناسب را معین نموده و مشخصه های آن را به قدری ظریف ذکر نماییم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود دارااست این فعالیت آیتم قبول واقع نمی شود.روش دیگر ابلاغ کردن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای اهمیت می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر قدرت ترمز، حداقل بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب اقتدار موتور و حداکثر شتاب موتور. ولی انتخاب پمپ براي سيستمهايي كه در دبي هاي گوناگون و سرعت متغير كار مي كنند بايستي حیاتی اعتنا صورت گيرد تا از پديده كاويتاسيون جلوگيري گردد. هدف های جزئی: در صنعت ،انتخاب پمپها ومخازن متناسب اساسی نیاز-موضوع مضاعف مهمی می باشد. بیشتر دورزینگ پمپ های گزینه نیاز و استعمال در صنعت های دارای دبی پایینی هستند. بخش اعظم دوزینگ پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا چیزی شبیه آن به جهت تهیه دبی استعمال می کاتالوگ دوزینگ پمپ جسکو نمایند . بیشتر سازندگان پمپ محدوده 10 تا 100 % دبی را به عنوان محدوده کارایی ظریف دستگاه مشخص می نمایند. در پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به شکل تغییر‌و تحول فشار سیال کاتالوگ دوزینگ پمپ تماشا می گردد. همین نکته حائز کلیدی می باشد که در پمپ های سانتریفیوژ مهم تغییر‌و تحول فشار، دبی هم در گیر تغییرات می شود، لذا جهت به کارگیری به تیتر دوزینگ پمپ مناسب نمی باشند.