دیدگاه: چند سال گذشته شاهد یک فشار بزرگ برای بهبود امنیت داخلی بوده ایم

توسط وارون گاندی هفته پیش ، رئیس حزب مجاهدین (HB) سیف الله میر ، معروف به دکتر سیف الله ، یکی از تروریست های تحت تعقیب در منطقه ، در درگیری در نزدیکی سریناگر مسلح شد. وی از سال 2014 فعال بود و با پیوندهای خود با فرمانده ه.ب. برهان وانی ، كه در ژوئیه 2016 توسط نیروهای امنیتی هند كشته شد ، ارتباط داشت. بر فراز