رونمایی از تیم منتخب 1400 فوتبال ایران – ورزش سه

فرم اجرای فوتبال آن زمان که به آن «فوتبال مردمی (Folk Footbal)» میگفتند، خیلی اصلی چیزی که امروز از فوتبال میدانیم فرق میکرد. هنگامی که توپ به بازیکنی برخورد کند و کل توپ از خط طولی زمین بیرونبرود، تیم حریف می بایست توپ را از محل بیرونرفتن آن بر روی خط، پرتابکند. شاید خیلیها فکر کنند که ماهی و سیبزمینی، عمومیترین و شناختهشدهترین چیز ممکن در بریتانیا باشد: البته می بایست به شما بگویم هیچ چیز به جهت عموم مردمان بریتانیا نمیتواند بهاندازهی فوتبال مهم، عمومی و همهگیر باشد! دولت از مبلغی که خرج می‌کند سودی نمی پیروزی و اگر حیث به بهره برداری دارد می بایست بیندیشد که تاکنون چه بهره ای برده است. یکبار دیگر آنچه را که گفتیم اهمیت دقت به مورد ها و شواهد مرور کنیم و مطالب را دارای عبارات دیگر بخوانیم.1- فوتبال حرفه ای نه صرف رقابت در میدان بازی به جهت وصال به آوازه و سود و اقتدار بلکه جنگی پهناور در یک میدان ریز و سمبولیک میباشد که میتوان آن را مثال و نمونه ای از درآمیختن آزادی و ضرورت، آشتی و خشونت، توان و ضعف، پیروزی و شکست، شادی و غم، امید و نومیدی، مهر و کین و سست همتی و استواری تلاش و خلاصه رنگ شکست دادن همگی رویا رویی هایی دانست که تا این زمانه در عداد مسلمات بوده اخبار فوتبال رونالدو است. سال 1400 برای راستگو محرمی خیلی خوب شروع نشد و او مبتلا مصدومیت بود و فقط توانست در نهایی بازی فصل 21-2021 برای دینامو زاگرب کرواسی بازی کند، اما پس از آن این مدافع راست اهل ایران به شرایط بهتری رسید تاکنون در 8 مسابقه لیگ یک همین مرزو بوم و سه دیدار جام حذفی به میدان رفته و یکبار هم در لیگ قهرمانان اروپا و پنج توشه هم در لیگ اروپا بازی کرده که در عمده زمانها حضورش در ادغام دارای پیروزی تیمش همراه بوده است. آنان نیز شبیه مادرند و هم مشابه پدر منتهی زمانی چهره شان تثبیت میگردد در حقیقت یک شباهت غلبه کرده است. آیا ندیده اید که کودکان نوزاد یک روز به مادرشان شبیه اند و روز دیگر اکثر به پدر شباهت دارند. وجود این تعارض ها ادله تعلق به جهان متجدد هست حتی می اقتدار گفت که فوتبال مظهر تعارض های تجدد میباشد چنانکه حالا آزادی و ضرورت در فوتبال چنان با نیز عده شده میباشد که چیره دست اندرکاران فرمان ورزش و حتی عشق مندان متوجه واقعیت حادثه نمی باشند و عده بین بازی و شغل را خیر یک مورد قضیه اساسی بلکه وجهی از پیشرفت و کمال می دانند گواه و دلیل هم دارا‌هستند مگر نه همین هست که فوتبال جهانی شده و بازیکنان و دوست دارانش روز به روز اکثر می شوند و ترفند ها و تاکتیک های تازه ای در کار می آید.