طراحی سایت در کرج

72 ساعت پس از ترانسفکشن، بیان Nrf2 در سلولهای ترانسفکت شده حساس pcDNA3.1-Nrf2 (که MSC-Nrf2 نامیده شدند)، ابلاغ HIF-1α در سلولهای ترانسفکت شده اهمیت pcDNA3.1-HIF-1α (یا MSC-HIF-1α) و بیان نیز زمانه هر دو ژن در سلولهای نیز زمانه ترانسفکت شده (یا MSC-Nrf2-HIF) به نحوه PCR ترانس کریپتاز معکوس تحلیل شد. سپس از چسبیدن سلولها، گوشه و کنار کشت چاهکها تخلیه شده و درصدهای گوناگون از سکرتوم سلولهای نیز روزگار ترانسفکت شده اهمیت Nrf2 وHIF-1α (MSC-HIF-Nrf2) به آن‌ها بیش تر شد و به مدت یک شب در انکوباتور استاندارد کشت سلولی حفظ شدند. بعد تعداد 300 هزار عدد از این سلولها در چاهکهای پلیتهای 6 خانهای کشت داده شدند و پس از چسبیدن سلولها به کف پلیت، از آنها جهت انجام فرایند ترانسفکشن(ورود DNA پلاسمیدی به داخل سلول) استعمال شد. 10000 سلول بنیادی مزانشیمی بندناف به طور سه تایی در چاهکهای پلیت 96 خانهای و در محفظه DMEM-LG با 10% FBSو آنتیبیوتیک کشت داده شدند. نسبتهای مطلوب از فیوژن اچ دی حساس pcDNA3.1-Nrf2 و pcDNA3.1-HIF-1α به طور جداگانه و هم زمانه مهم هر دوی آن‌ها مخلوط شده و به گوشه و کنار کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی کشت داده شده در چاهکهای گوناگون پلیتهای 6 خانهای بیش تر طراحی سایت در کرج عظیمیه شد. جهت ساخت استرس فقر سرمی، گوشه و کنار کشت سلولها خارج و به آن ها محفظه کشت فاقد FBS طولانی تر و پلیتها به مدت زمانهای 0، 5/1، 3، 6، 24 و 48 ساعت در انکوباتور کشت سلولی حفظ شدند. پس از تولید وضعیت استرس، درصد سلولهای زنده گروههای سلولی مختلف اهمیت نحوه تریپانبلو تخمین زده شد. RNA گروههای سلولی متعدد دارای استفاده از ماده ترایزول(شرکت اینویتروژن آمریکا) استخراج شد. 48 ساعت سپس گوشه و کنار کشت آن‌ها اهمیت گوشه و کنار کشت فاقد سرم تعویض شد و 24 ساعت بعد از آن محفظه کشت رویی سلولها جمعآوری و حساس به کارگیری از لولههای حساس فیلتر 5 کیلو دالتون(شرکت سارتوریوس آلمان) و سانتریفوژ مهم شتاب 10000 دور در دقیقه به مدت 90 دقیقه تغلیظ شـد. پس از گذشت 5-4 ساعت، محفظه کشت سلولها ردوبدل شد. خصوصیات ریختشناسی آن‌ها اهمیت استعمال از میکروسکوپ نوری معکوس(شرکت نیکون ژاپن) تحلیل شد. اولین گام در طراحی یک وب تارنما کارآمد ، تحلیل نیازهای وب وب سایت میباشد که مستلزم اطلاع داشتن از خدماتی هست که وب سایت ارائه خواهد داد.