فواید شیر فشارشکن چیست؟

یکی از ویژگیهای منحصر به فرد بهفرد شیر فشارشکن این می باشد که حتی کلیدی افت و خیز فشار آب ورودی (مثلا به 10Bar و یا 5Bar)، فشار آب خروجی تغییری نمیکند. به عبارت دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پاییندست دستور میگیرد، به این شکل که اهمیت کمتر فشار پاییندست در اثر افزایش برداشت از فشار تنظیمی پایلوت، مقدار گشودگی پایلوت افزایش پیدا کرده و همین عامل سبب تخلیه اکثر آب درپوش میشود؛ در عاقبت شیر با به مقدار بیشتری باز شده و مقدار افت به وجود آمده در خط لوله را جبران میکند. به عبارت دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار ذیل دست امر می گیرد ، به این صورت که حیاتی کاهش فشار زیر دست در اثر افزایش برداشت از فشار تنظیمی پایلوت ، میزان گشودگی پایلوت افزایش پیدا کرده و همین عامل سبب ساز تخلیه اکثر آب درپوش می شود ، در سرانجام شیر دارای به میزان بیشتری گشوده شده و میزان افت بوجود آمده در خط لوله را جبران می نماید در رخ افزایش فشار در پایین دست( به علت کمتر برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت میزان گشودگی پایلوت کاهش پیدا کرده ، فشار بر روی دیافراگم ارتقاء یافته ، موجب بسته شدن شیر اهمیت و در نتیجه کاهش فشار نصیب خروجی شیر تا حد تنظیمی می شود. قطع کننده های خلاء در وضعیت همین چنینی نقش مهمی در حفاظت از سیستم لوله کشی دارااست که موجب می شود هوا خلاء را پر نماید انواع فشار شکن هیدرولیک . تفاوت دوم این دو شیر این میباشد که شیر فلکه تنظیم فشار کلیدی یک فلکه برای جدا و وصل جریان است. شیر فشار شکن به شیری گفته می شود که فشار سیال محل ورود را کاهش دیتا و نیز فشار سیال را در خروجی شیر در دست گرفتن می نماید تا فشار خروجی کاهش از فشار محل ورود باشد. برای تهیه فشار آب موجود در همین تجهیزات به شیر فشار شکن نیاز داریم. به این برهان به یک شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار نیاز داریم. در صورتی که شیر فشار شکن با قابلیت قطع و وصل جریان نیست. در شکل پایین یک شیر فشار شکن را بازدید میکنید. از اجزای تشکیل دهنده شیر فشارشکن کارایی مستقیم، می اقتدار به دسته، گسکت، تنظیم کننده، بدنه، پیچ، گوشه و کنار شیر، کاغذ متحرک، آب بند و گپ، اشاره نمود. تفاوت سوم این دو شیر این هست که شیر فشار شکن نوسانات فشار را نیز از در میان تنظیم شیر فشار شکن هیدرولیک میبرد. شیرفشار شکن اهمیت یک بخش ارتجاعی (فنری) می باشد که خواص جذب نوسان فشار و حذف آن را دارد. زمانی که در لوله ها فشار جریان قلیل می شود از پمپ و وقتی که فشار بیش از ترازو دوچندان می شود از شیر فشار شکن استعمال می کنیم. ۷٫ شیر انقطاع و وصل واقع در خروجی شیر فشارشکن را بسته نگه دارید و شیر جدا و وصل را آرام باز کنید. برای افزیش فشار خروجی، فنر را بصورت ساعتگرد و برای کاهش فشار خروجی، فنر را بصورت پادساعتگرد بپیچانید. همین شیرآلات، فشار قبل از خویش را کمتر میدهند و در خروجی خویش فشاری اثبات به عنوان مثال شش بار را تحویل میدهند. با همین فعالیت ساده، فشار ورودی 8Bar به اندازه 5Bar کاهش مییابد و آب خروجی از شیر اهمیت فشار 3Bar خواهد بود. کاربر اساسی به کار گیری از یک آچار آلن، پیچ تعبیه شده در پایین شیر را میچرخاند تا مانومتری که بر روی شیر نصب است، روی عدد 3Bar تهیه و تنظیم گردد.