ماجرای یوسف و زلیخا – خبرگزاری حوزه

دوست یوسف زیرا خلق و خوی و کلام یوسف را در زندان دیده بود و از سوی دیگر، تعبیرهای خواب خودش و دوستش را طبق واقع دیده بود،یوسف را صدّیق صدا زد. 11- کفِ دستی دید که در آن متن شده بود «و لاتقربوا الزّنا إنه کان فاحشة و ساء سبیلا». او گفت: اطلاع نمیدهم مگر آن که چهار حاجتم را بر آوری. دومین می گفت: گیرم که از زیبایی و عشق و علاقه چیزی نمی فهمی، البته آیا نمی دانی که او همسر عزیز مصر و زن کار کشته این سامان است؟ 6-روشهای نگاهداری وتبدیل مواد غذایی را بیاموزیم تا از بین نروند. گفت:هفت سال پی در ادامه کشت نمایید و آنچه را درو کردید،جز اندکی را که می خورید،در خوشه اش کنار بگذارید. آن گاه بعد از آن از آن،هفت سال دشوار می آید که مردمان آنچه را برایشان از پیش ذخیره کرده اید خواهند خورد جز اندکی که(برای بذر)حفظ می کنید. 9-یوسف،اول ذهن مردم را پاک کرد،بعد مسئولیّت پذیرفت. و او را صاحب و مالک رده رفیع دانسته است. 4-کسی که دیگران را به کاری هدایت کند،گویا خود او آن عمل را انجام داده است. ولی برادران از خواب یوسف دوراندیشی یافتند و اهمیت توجه به عشق پدر به وی، اساسی نقشهای از پیش طراحی شده یوسف را به صحرا بردند و در چاه انداختند، و هنگام برگشت به پدر گفتند که یوسف را گرگ درید. برادران هم بی صبرانه منتظر بودند که به زودی ساعت ها بگذرد و فردا فرا برسد و تا پدر پشیمان نشده یوسف را یار خود ببرند. اینجا بود که واژه و کلمه خداى تعالى (که عبارت بود از عزیز نمودن یوسف على رغم منظور برادران و وعده این که قدر و منزلت او و برادرش را بالا برده و حسودان ستمگر را ذلیل و خوار بسازد) تحقق یافت و یوسف تصمیم گرفت خویش را به برادران معرفى کند، ناگزیر چنین آغاز کرد: هیچ مى دانید آن روزها که غرق در جهل بودید حیاتی یوسف و برادرش چه کردید؟ یوسف و بنیامین از زنی به اسم راحیل بودند که مضاعف محبوب یعقوب بود و در جوانی درگذشت. همسر عزیز، یوسف را در خارج نگه نداشت بلکه در یک اطاق درونی که ممکن است محل خوراک و میوه بود مشغول ساخت تا ورود او به مجلس، از در محل ورود نباشد، بلکه کاملا غیرمنتظره و شوک آفرین باشد! گفت:نزد آقای خویش برگرد و از او بپرس که ماجرای آن زنانی که دستانشان را بریدند چه بود؟همانا پرودگار من،به حیله آنها مطلع است. ولی قسمتهای ابتدایی که تصویربرداری شد و عمل کمی جلوتر رفت، آقای سلحشور نوع بازی ام را که دیدند، به این سرانجام رسیدند که نقش جای عمل بیشتری دارد و به تدریج بر نقش میمی سابو افزودند و حضور شخصیت میمی سابو به عنوان دوست صمیمی یوسف پیامبر در سریال پررنگتر شد و در غایت به چیزی رسید که بر روی آنتن دیدید. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت Wikipedia yousef asadi.