مرجع فایل طراحی ساختمان

برقرار باشد. در نمای خارجی ساختمان های یکسری طبقه به علت تکرار در پنجره ها نظم کاملی به دیده می خورد. حتیالمقدور از ساخت اختلاف سطح در طبقه دوری شود. در رخ وجود اختلاف مرحله در طبقه، بایستی دیوارهای حدفاصل دو چکیده که اختلاف سطح دارا هستند حیاتی کلافبندی مناسب تقویت شوند و یا این که این که دو نصیب ساختمان به وسیله درز انقطاع از طراحی ساختمان دیده کلاس پنجم یکدیگر جدا شوند. انتخاب نوع اسکلت ساختمان، اینکه اسکلت بتنی باشد و یا این که فلزی در برآورد هزینه کلی ساختمان اثر گذار هستند. این مسئله در یک نیروگاه ایجاد انرژی و یا در یک سوله تولیدی مصالح ساختمانی به وضوح قابل رؤیت است. رعایت استانداردهای مجتمعهای مسکونی مسالهایی است که سبب میشود، تجربه کاربری صحیح و بهینهایی در اختیار ساکنان قراربگیرد. در در آغاز بهتر می باشد برای طراحي نقشه ساختمان تعاریف متفاوت از فضاهای یک ساختمان مسکونی را بدانیم و کلیدی رعایت کردن نکته ها اهمیت در طراحی پلان، نقشه ساختمان را به بهترین رخ ممکن طراحی کنیم. این موضوع می بایست حساس رعایت ضوابط یگانه یار باشد. این مسئله پدیده مطلوبی به حساب نمیآید و تا حد امکان می بایست از همین عمل در ساختمان جلوگیری کنیم. نمای ساختمان می بایست به دسته ای طراحی شود تا بتواند ارتباط فضای خارج را با محفظه داخلی ساختمان برقرار نماید. زیبای و زشتی نمای هر ساختمانی بر فضای شهری تاثیر می گذارد. به طور کلی وزش باد در سه جهت عرضی، طولی و پیچشی بر ساختمان ها تأثیر می گذارد. حیاتی ترین اصل در طراحی نمای ساختمان سادگی نما است. بهترین محل قرارگیری ایوان در پلان معماری، چه در ساختمانهای شمالی و چه در ساختمانهای جنوبی، مشرف به تراس و در ارتباط مستقیم اصلی آشپزخانه است.