مرگ خداحافظی نیست! قبیله اندونزیایی مردگان خود را لباس می پوشانند

اندونزیایی ها به تشریفات تشییع جنازه استادانه معروف هستند و یکی از آنها ma’nene است.

قبیله اندونزیایی توراجان نبش قبر، تمیز می کنند و اجساد اعضای خانواده فوت شده را در آفتاب می گذارند تا خشک شود. پس از خشک شدن اجساد، لباس نو می پوشند.

ماننه هر 3 سال یکبار انجام می شود که بستگی به خانواده و درآمد آن دارد.

مراسم تشییع جنازه مفصل گاهی 12 روز طول می کشد. این مراسم همچنین شامل قربانی گاومیش و صدها خوک است. توراجان اجساد اعضای خانواده خود را در خانه نگهداری می کنند. گاهی جسد را سالها بسته به ثروت خانواده نگه می دارند. زیرا چنین مراسمی به اندازه صدها و هزاران دلار هزینه دارد.