مطالعه مستقر در بریتانیا نشان می دهد که از بچه های هندو خواسته شده تا ویدیوهای ذاکر نایک را که توسط بچه های سفید پوست “پکی” نامیده می شود تماشا کنند.

حقیقت نژادپرستی هندو ستیزی بریتانیا برملا شد. یک مطالعه HJS مستقر در بریتانیا حوادث تکان دهنده را فاش کرده است. بر اساس گزارش آن، بچه‌های هندو خواستند ویدیوهای ذاکر نایک را تماشا کنند و همچنین از آنها خواسته شد هندوها را تغییر دهند یا به جهنم بروند. این گزارش همچنین می افزاید که دانش آموزان هندو توسط بچه های سفیدپوست “پکی” نامیده می شوند و توهین های ضد هندو در مدارس بریتانیا رایج است.