مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب

ولی ممکن میباشد به جهت شهر های ایران در حالت موجود از مقدار مربوط به پساب صنعتی صرف نظر کرد ولی نشت آب به ویژه در شهر هایی که مرحله سفره آب ذیل زمینی آن‌ها بالا می باشد دوچندان حساس دارد. یزدیخواه در ادامه به ابلاغ دو گزینه از تناقضات و ابهامات همین طرح پرداخت و تصریح کرد: در جداول موجود این طرح، پساب تصفیه خانه فاضلاب جنوب در افق ۱۴۲۵ به مقدار ۳۴۰ میلیون مترمکعب میباشد که از این مقدار سهم کشاورزی و تغذیه مصنوعی دشت ورامین ۲۵۰ میلیون، سهم کشاورزی دشت کرج- شهریار ۲۳ میلیون، سهم صنعت ۶۰ میلیون و سهم کشاورزی شهرستان ری فقط ۶ میلیون متر مکعب در حیث گرفته شده است. حیاتی دقت به موردها مذکور، جداسازی مواد نامطلوب از فاضلاب در مبداء اصلی، تصفیه، به کارگیری مجدد و برگرداندن آن به محیط امری واجب است تا از این شیوه بتوان بهداشت عمومی و محیط زیست را حفاظت نمود. در صورتیکه این جزو وظایف وزارت تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی نیرو بوده است. همچنین برای اجرای آن حدود 110 میلیارد تومان دارایی لازم هست که نیاز دارد وزارت نیرو به حتم به این تکالیفش کار کند.»اما نکته حائز حساس این می باشد که، تالاب میانکاله که اساسی یکی از بهترین اندوختگاههای پرندگان آبزی است 52 سال پیش بهعنوان حیطه حفاظت شده پایین مدیر سازمان گوشه و کنار زیست در آمد و سال ۱۳۵۴ بهدلیل جذب گونههای نایاب و رو به انقراض و پرندگان آبزی مهاجر و همینطور محل تخمریزی آبزیان دریای خزر بویژه کپور ماهیان و جاذبههای طبیعی خاص به پناهگاه حیات وحش افزایش یافت، این تالاب بینالمللی یک عدد از ۶۵۰ ذخیرهگاه زیستکره است و سالانه ۱۳۰ گونه از پرندگان مهاجر را دارای جمعیت حدود ۱.۵ میلیون بال میزبانی میکند ولی در سال های آخر بنا به عارضه ها نامعلومی تعداد زیادی از پرندگان در تالاب تلف شدند. همانطور که رزین آنیونی سبک تر از رزین کاتیونی است، به بالای آن می رسد، در حالی که رزین کاتیونی به تحت می افتد. پایشهای ما کماکان ادامه دارد و امیدواریم که شاهد چنین رخدادی نباشیم.»وی با ابلاغ اینکه اظهار حیث درباره تلفات پرندگان مهاجر در امسال خیلی زود است، میافزاید: «باید تا پایان فصل سفر که اوایل فصل بهار می باشد منتظر مانده و چنانچه تلفاتی رخ بخشید ، به حتم مهم کمک دامپزشکی عوامل محیطی را باز‌نگری خوا هیم کرد تا بتوانیم به یک نتیجه قابل قبول برسیم. اصلی این حال مشاجره در اختیار گرفتن آلایندههای صنعتی و انسانی در هر دو استان بهطور جدی در حال پیگیری میباشد و با نظارتی که گروه سازمان حفاظت محفظه زیست استان گلستان و مازندران نسبت به همین قضیه دارند ، به بهرهبرداری وصال همین تصفیهخانهها در بهبود میزان مرغوب بودن آب میانکاله و خلیج گرگان مؤثر خواهد بود.»به گفته ابراهیمی کارنامی؛ «آنچه که برای ما واضح است، چنانچه اقدامات عملی که در ستاد ملی احیای تالابها به جهت احیای تالاب میانکاله و خلیج گرگان پیشبینی و ثبت شده از سوی دستگاههای اجرایی مربوطه صورت گیرد، قابلت احیا شدن را دارند. به جهت کسانی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استعمال از بیوراکتور تصفیه فاضلاب غشایی ، شما شاید می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.