نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان – مهد کودک نارنج

در خانواده، پدر و مادر می توانند بهترین الگوی کودکان و نوجوانان باشند و درصورتیکه چنین شود، در صورت گیری اخلاق و رفتار آنان فراوان مؤثر خواهد بود. کلیدی حضور والدین به یار فرزندان در مساجد و محرابها از همین لحاظ میباشد که این اخلاق و رفتار والدین باعث می شود که فرزندانشان مهم چنین گوشه و کنار هایی انس و الفت بگیرند و صبغه دینی بر روح و روانشان بخورد و به تدریج به عنوان یک فرمان نهادینه در آید که خود در تمدن مسجدروی جامعه در آتی فراوان مؤثر است. اهمیت اعتنا به دارای بازه کودکی در پرورش شخصیت از سویی و لزوم فهم و اخذ هویت و هویتیابی در این دوره، از سوی دیگر، در همین مقاله بر احراز شناخت نسبت به هویت یابی کودکان و نقش، رده و تأثیر هنر و ادبیات در شکلگیری و انسجام هویت در کودکان تأکید میشود. زمانی بازی حیاتی بچه خود، نشان می دهید که بازی و فعالیت فیزیکی برایتان اساسی متعددی دارد بازی دارای طفل موجب رویش مهارتهای حرکتی میشود. هنگامی داستانی خوانده میگردد و نمایشی اجرا یا چشم میشود، عملی هویتسازانه صورت داده است. یا این که چرا نمیتوانیم قطعهها را بهدرستی بر روی نیز قرار دهیم؟ گشوده میگردد، کیستی و چیستی و توجه به «خود» یا خویشتن خویش1 از شروع خلقت حیاتی انسان یار بوده است. ادبیات و هنر بهویژه شعر، داستان، نمایشنامه، نگارگری و مصادیق متعدد آنان همواره در شناسایی و پاسخگویی به مورد قضیه هویت و هویتیابی نقش اصلی و مهمی ایفا کرده است. در همین حوزه ورود مسئله هنر و ادبیات بهعنوان دو واسطه کلیدی از موارد مرتبطی هست که توسعه و توسعه آن نتیجه های سودمندی را درباره‌ی دستیابی به هدف مشترک همین علم ها یعنی امداد به کودکان در جهت هویتیابی آن ها دارد. از اینرو هنر و ادبیات را میتوان عنصری میانجی دانست که به کودک در روند هویتیابی به خوبیکمک میکند. کودکان و نوجوانانی که شاهد حرکت سپندگونه ی والدین زمان نمازهستند، به طور جدا به این نکته اعتنا بیشتری خواهند داشت. پس از چنین فرزندانی نباید انتظار استقبال از مسجد را داشت. او‌لین الگوهای رفتاری برای کودکان والدین می باشند و کردار آنان گزینه تقلید و مثل سازی کودکان قرار می گیرد ـ دختر از کردار مادر و پسر از کردار پدر بخش اعظم متأثر می شود.به این جهت اخلاق و رفتار مسجد رفتن و استقبال از شعائر فقاهتی والدین نقش زیاد والایی در جذب کودکان و نوجوانان به مساجد دارد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات اکثر در آیتم نقش کودکی محمد رسول الله لطفا به بازدید از وب سایت ما.