هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی سازنده باید اساسی دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را می توان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید اهمیت دقت به موضوعاتی چون ارتقاء توان هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی هست که برای افزایش شتاب و توان خودرو آیتم استعمال قرار می گیرد ، برای اینکه بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید اخذ کنید این مورد یکی از از مورد ها حتمی میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که مرحله آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم میشود و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن اتفاق میافتد. اگر بخواهیم در رابطه اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ساخت و طراحی این قطعه را می توان یک عمل دشوار و تهی دست به دانش اختصاصی در لحاظ گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در وقتی که ارزش اتومبیل بالا می رود و اشخاص بضاعت خرید یک ماشین پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن مینمایند که کارگزاشتن همین قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای متفاوتی در اتومبیل نیز میشود. چنانچه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی سرعت و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط حساس طراحی و تولید همین قطعه حساس دارد، زمانه و هزینهای است که شما بایستی برای آن در لحاظ بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ جنس و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اصلی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون می‌شوند و پروسهی انجام همین حادثه اصلی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، مضاعف پر سرعت و آسانتر هست و این مورد قضیه خود می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.