هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

چنانچه سیالی که در خطوط لوله جریان دارد، بخار باشد و قرار باشد افت فشار متعددی در محل شیر فشارشکن رخداد بیفتد، باید دقت داشته باشید که لوله در نصیب خروجی شیر باید سایز بیشتری داشته باشد؛ چراکه افت فشار زیاد موجب ارتقاء حجم بخار می شود و نیاز به فضای بیشتری به جهت عبور خواهد داشت. بهاینترتیب که آب مهم فشار بالا به کانال وارد میشود و برای توزیع آن در خانهها نیاز به کمتر فشار داریم. به طوری که مهم ارتقاء فشار، پاپت حرکت کرده و روغن از پمپ به مخزن تخلیه فشار شکن هیدرولیک برقی می شود. این حرکت رو به پایین است از طریق میله فشاری منتقل می شود که منجر گشوده شدن شیر مهم می شود. بنابر آنچه به اختصار گفته شد، لزوم به کارگیری از شیر های فشار شکن به رخ ملموسی از حیاتی بالایی برخوردار است. همین جور شیر ها مثل شیر های در دست گرفتن جریان با نحوه کارگزاری به شکل سرراهی، بلوکی و زیرشیری تولید میشوند. به طوری که فشارشکن های سر راهی ارزانترین فشارشکن و فشارشکن های برقی بلوکی گرانترین گونه فشارشکن ها به حساب می آیند، که اساسی اعتنا به مقدار روغن عبوری و طریق نصب در مدار تعیین و خریداری می شوند. بخش اعظم ترین و پرمصرفترین شیر های کنترل فشار هیدرولیک رلیف ولو ها، ردیوسینگ ها، آنلودر ها و کانتربالانس ها میباشند که اساسی دقت به نیاز مدار به عمل گرفته میشوند. ارزش شیر فشارشکن هیدرولیک حیاتی دقت به گونه کارگزاشتن آن و همینطور کمپانی تولید کننده رنج متفاوتی دارد. می توان گفت وظیفه حیاتی همین گونه شیر ها مراقبت از پمپ و مدار در برابر ارتقاء فشاری می باشد که به رخ اجباری قابلیت و امکان بروز آن در مدار وجود دارد. در صورتی که وضعیت به جور ای تغییر و تحول کند که سبب شود فشار در یک سیستم تا سطح خطرناکی ارتقا یابد، شیر فشارشکن می تواند صرفا وسیلهای باشد که از آسیب فاجعه بار دوری کند.بهرهگیری از اشکال شیر های فشار شکن اهمیت کمتر فشارهای تحمیلی در شبکه به مقدار زیادی از هدر رفتن سیال و یا این که انرژی پرهیز خواهد کرد و می تواند بخش اعظمی از هزینههای انتقال را کاهش دهد. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم فروش فشار شکن هیدرولیک لطفا از صفحه ما بخواهید.