کارگران حزب اتحاد حاکم پاکستان از دروازه‌های دادگاه عالی بالا می‌روند

جنبش دموکراتیک پاکستان در مقابل دادگاه عالی دست به تحصن اعتراضی زد.

این تظاهرات علیه عمر عطا بندیال، رئیس دادگستری پاکستان بود. آنها به تصمیم دادگاه برای اعطای وثیقه به نخست وزیر سابق عمران خان اعتراض داشتند.

معترضان به سمت دادگاه عالی راهپیمایی کردند و شعارهایی علیه بدن اوج سر دادند. ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهد که آنها در حال خزیدن از دروازه های دادگاه عالی هستند.