Monthly Archives مارس 2022

مکث کن و انجام بده: مرکز مشاوره مکث

جلسه کمیته فرهنگی، پیشگیری شورای هماهنگی پیکار حیاتی مواد مخدر استان تهران به میزبانی مرکز مشاوره دانش کده تهران برگزار شد. مرکز مشاوره دانشگاه به خواسته ارتقا سطح خدمات رسانی، اقدام به برگزاری جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف مینماید. پزشک روانشناس و متخصصین روانشناسی مرکز مشاوره مکث اصلی باز‌نگری نقاط قوت و ضعف مراجعه کنندگان به کمک آزمون های نوین روانشناختی ، تشخیص گذاری کرده و با در نظر گرفتن حالت شخص به جهت معالجه...

Read More