آویفاویر: روسیه تصمیم به تهیه 17 کشور دیگر با داروی کوید -19

صندوق ثروت حاکمیت روسیه و شریک آن Chemrar داروی Covid-19 Avifavir را به 17 کشور دیگر عرضه می کنند ، بیانیه روز پنجشنبه.

آویفاویر در ماه مه از وزارت بهداشت روسیه تأیید شد و مبتنی بر فاویپیراویر است ، که در ژاپن ساخته شده است و به عنوان گسترده ای برای درمان ویروسی در آنجا استفاده می شود. < صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه (RDIF) در بیانیه ای اعلام کرد: آزمایشات بالینی در ژاپن و روسیه اثر این داروها را تأیید کرده است.