جوانان عراقی مبتلا به اختلالات توسعه در

موصوف رنج می برند و پس از آن ، قفل موصل